Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

Information enligt dataskyddsförordningen av Partnerinvest Övre Norrland ABs
(Partnerinvests) behandling av personuppgifter, m.m.

Personuppgiftsansvarig:

Partnerinvest Övre Norrland AB
Storgatan 11C
972 38 Luleå


Hantering av personuppgifter

Inom Partnerinvest Norr behandlar vi personuppgifter i våra relationer med blivande, nuvarande och gamla kunder, intressenter och portföljbolag samt för vår interna verksamhet.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för Partnerinvest Norr marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. Partnerinvest Norr kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål1.

Partnerinvest Norr kan också komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som Partnerinvest Norr enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelation kan inledas och betalning genomföras.

Om Partnerinvest Norr  erhåller e-post där tredje person nämns, kommer vi att informera den tredje personen att vi behandlar personuppgifter om honom/henne, undantaget om vi utifrån det enskilda fallet gör en sammanvägd bedömning att den enskilda insatsen att få tag i personen och ge informationen inte står i proportion till vikten av att personen informeras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Partnerinvest Norr komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av Upplysningscentralen. Partnerinvest Norr  kan komma att lämna personuppgifter till tredje part i de fall då rättslig grund finns.

När personuppgifter lämnas ut för behandling för vår räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande, samt regleras m h a personuppgiftsbiträdesavtal.

Gallring av personuppgifter sker enligt gallringsplan i både digital och pappersbunden informationshantering.

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på Partnerinvest Norr  behandlar om dig som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att Partnerinvest Norr  ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser.


¹ Nyhetsbrev
Inbjudningar
Undersökningar
Information om våra erbjudanden